39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Koncert Niepodlegościowy z "Kopernikowskim" akcentem
12 listopada 2023r. | Administrator

11 listopada w SCK odbył się tradycyjny Koncert Nie­pod­leg­łoś­cio­wy Mieleckiej Orkiestry Symfonicznej. Pod­czas kon­cer­tu ogłosiliśmy laureatów Dyktanda Nie­pod­le­głoś­cio­we­go or­ga­ni­zo­wa­ne­go przez naszą szkołę. Wśród lau­re­a­tów XIV edycji Dyktanda Nie­pod­le­głoś­cio­we­go zna­lazł się na­u­czy­ciel "Kopernika" pan Alfred Ortyl. Jesteśmy dumni! Po­zos­ta­li lau­re­a­ci to panowie: Witold Rybitwa i Łukasz Szot. Na­gro­dzi­liś­my tak­że najstarszego i najmłodszego uczest­ni­ka or­to­gra­ficz­nych zmagań. Są to: pani Barbara Kar­na­sie­wicz i Na­ta­lia Jachym. Gratulujemy!!!

obrazek
te: 0.012s dbnc: 6 dbnq: 6