39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Biologia w praktyce
29 czerwca 2023r. | Administrator

W dniach od 12 do 16 czerwca Alicja Pazdro, uczen­ni­ca klasy 3c, uczestniczyła w warsztatach bio­lo­gicz­nych dla sty­pen­dys­tów Programu ZDOLNI or­ga­ni­zo­wa­nych przez Kra­jo­wy Fun­dusz na Rzecz Dzieci w Warszawie. Zajęcia od­by­wa­ły się w kil­ku placówkach, m.in. w Instytucie Pa­le­o­bio­lo­gii PAN. W czasie warsztatów pt. "Badania pa­le­on­to­lo­gicz­ne – jak obecnie odtwarza się przeszłość?” li­ce­a­liś­ci mo­gli dowiedzieć się jak prowadzi się badania polarne oraz ba­da­nia na wymarłych kręgowcach, np. dinozaurach, pa­rzy­deł­kow­cach, szkar­łup­niach, jakie organizmy żyją w ko­mi­nach hy­dro­ter­mal­nych, jak dokonać analizy fi­lo­ge­ne­tycz­nej i zin­ter­pre­to­wać wyniki, a także jak przy­go­to­wać prób­kę pod mikroskop SEM.

obrazek
te: 0.014s dbnc: 6 dbnq: 6