39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

Spotkania z rodzicami - 17.04.2024 r. (środa)

Rodziców uczniów klas II i III zapraszamy na godz. 16.00.

Rodziców uczniów klas I i IV zapraszamy na godz. 17.30.

ROZKŁAD SAL

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

środa, 17 kwietnia 2024r.
imieniny obchodzą m.in.: Anicet i Robert
16 kwietnia 2024r. | Administrator

W dniach 12-16 kwietnia 2024 r. na Wydziale Fizyki Uni­wer­sy­te­tu Warszawskiego odbył się finał centralny 73. Olim­pia­dy Fi­zycz­nej. Wśród uczestników byli re­pre­zen­tan­ci na­sze­go „Ko­per­ni­ka” - Maksymilian Ko­leś­niak (4b) i Piotr Żmu­da (4b), któ­rzy uzy­ska­li tytuły Fi­na­lis­tów Olim­pia­dy. Gra­tu­lu­je­my!

obrazek
16 kwietnia 2024r. | Administrator

16 kwietnia 2024 r. nasz team w składzie: Antoni Paz­dro, Filip Ochalik, Szymon Muras, Gabriel Zawierucha, Ja­kub Pi­kor, Maciej Stanisz i Paweł Siedlecki (rez.) wy­wal­czył I miej­sce w Mistrzostwach Województwa w Pły­wa­niu. Czas szta­fe­ty 6x50m to 2:40;13. W konkurencjach in­dy­wi­du­al­nych II miej­sce zdobył Maciej Stanisz (styl mo­tyl­ko­wy). Ser­decz­nie gratulujemy pływakom wspaniałej for­my i ży­czy­my dalszych sukcesów.

obrazek
15 kwietnia 2024r. | Administrator

Od prawie 30 lat na przełomie marca i kwietnia od­by­wa się wymiana młodzieży mieleckiego „Kopernika” z ucz­nia­mi nie­miec­kiej szkoły partnerskiej Christian-Ernst-Gym­na­sium (CEG) z Erlangen. W tym roku uczniowie II LO wy­ru­szy­li w podróż do Niemiec 5 kwietnia 2024 r. Celem wy­ja­zdu by­ła in­te­gra­cja uczniów naszego liceum z uczniami CEG w Er­lan­gen oraz budzenie motywacji do nauki ję­zy­ków ob­cych. Przez dziesięć dni opiekunami uczniów byli na­uczy­cie­le „Ko­per­ni­ka”: organizatorka i koordynatorka wy­mia­ny w II LO, ger­ma­nist­ka p. Dorota Dzija i anglista p. Bar­tosz Skwi­rut. Grupa 17 uczniów zwiedziła nie tylko Er­lan­gen, ale też No­rym­ber­gę i piękne średniowieczne mia­stecz­ko Ro­then­burg ob der Tauber, gdzie licealiści uczest­ni­czy­li m.in. w średniowiecznej uczcie. Galeria...

obrazek
Czytaj więcej... »
14 kwietnia 2024r. | Administrator

12 kwietnia 2024 r. w siedzibie Giełdy Papierów War­toś­cio­wych w Warszawie odbyła się część finałowa za­wo­dów III stop­nia (centralnych) XXXVII Olimpiady Wie­dzy Eko­no­micz­nej. Z dumą informujemy, że Wiktoria Klich, uczen­ni­ca kla­sy 4B, zajęła 7 miejsce, uzyskując tytuł Lau­re­at­ki Olim­pia­dy. War­to dodać, że w bieżącej edycji olim­pia­dy wzię­ło udział nie­mal 7 tysięcy uczniów z 600 szkół. Gra­tu­lu­je­my!

obrazek
11 kwietnia 2024r. | Administrator

10 kwietnia 2024 r. uczniowie klasy 1e wzięli udział w Dniu Dziennikarza organizowanym na Wydziale Po­lo­nis­ty­ki i Dziennikarstwa Uniwersytetu Rzeszowskiego. Wy­da­rze­niu to­wa­rzy­szy­ły ciekawe prelekcje na temat form dzien­ni­kar­stwa, spe­cy­fi­ki zawodu oraz spotkania z pra­cow­ni­ka­mi te­le­wi­zji i radia w Rzeszowie.

obrazek
10 kwietnia 2024r. | Administrator

W dniach 4, 5 oraz 8 kwietnia klasy czwarte miały oka­zję uczestniczyć w warsztatach dotyczących radzenia so­bie ze stresem. Warsztaty te zostały zorganizowane przez na­sze­go psychologa szkolnego oraz pedagoga spec­jal­ne­go.

Celem zajęć było dostarczenie naszym uczniom na­rzę­dzi i strategii, które pomogą im skutecznie radzić so­bie ze stre­sem w życiu codziennym oraz w szkole. Dzięki in­ter­ak­tyw­nym se­sjom i praktycznym ćwiczeniom, nasi ucz­nio­wie mieli okazję zgłębić temat konstruktywnego ra­dze­nia so­bie ze stresem oraz rozwijać umiejętności sa­mo­re­gu­la­cji emo­cji.

obrazek
Czytaj więcej... »
10 kwietnia 2024r. | Administrator

Na lekcji biologii w kl. 2d podczas realizacji tematu o mię­cza­kach, licealiści mieli zaszczyt gościć wyjątkową po­stać, największego lądowego ślimaka afrykańskiego - Acha­ti­na, który przez Julkę Flisek (jego właścicielkę) jest pie­szczot­li­wie na­zy­wa­ny „Żanetką”. Podczas fantastycznej pre­zen­ta­cji ucz­nio­wie dowiedzieli się o budowie, czyn­noś­ciach ży­cio­wych ślimaków i ich upodobaniach kulinarnych, np. truskawkach z posypką ze zmielonych skorupek jaj. Jak na prawdziwą celebrytkę przystało, Żanetka dzielnie po­zo­wa­ła prę­żąc swoje czułki, prezentując niezwykle umięś­nio­ną no­gę i piękną bursztynową muszlę.

obrazek
Czytaj więcej... »
10 kwietnia 2024r. | Administrator

8 kwietnia na kółku biologicznym gościliśmy po raz ko­lej­ny pana Tomasza Mrozowskiego, z którym przy­go­to­wy­wa­liś­my się do praktycznej części zawodów Olim­pia­dy Bio­lo­gicz­nej, ćwicząc umiejętność wykonywania sek­cji w ra­mach pracowni zoologicznej. Tym razem obiek­tem za­jęć był ka­ra­czan madagaskarski i wij drewniak. Do­dat­ko­wo ćwi­czy­liś­my wy­ko­ny­wa­nie preparatów mi­kro­sko­po­wych z na­rzą­dów wewnętrznych takich jak: tchaw­ki, cew­ki Mal­phi­die­go (mistrzyniami w nich okazały się Wik­to­ria i Mar­ty­na). Z kolei nasz uczestnik etapu centralnego, Wiktor Sko­wron, uczest­ni­czył w warsztatach organizowanych przez UJ oraz UKEN w Krakowie, podczas których wy­ko­ny­wał sek­cję lina, świerszcza oraz pracował z pre­pa­ra­ta­mi z bo­ta­ni­ki, badając zagadnienia barwienia i prze­kro­jów przez ło­dy­gi roślin.

obrazek
10 kwietnia 2024r. | Administrator

Powietrze, ogień woda i ziemia – cztery żywioły. Nie­zbęd­ne, życiodajne, czasem destrukcyjne. Czym są? Ja­kie stwa­rza­ją szanse i zagrożenia? Jak oddziałują na las? Z ta­ki­mi py­ta­nia­mi zmierzyli się uczestnicy konkursu „Leś­ne Ży­wio­ły” organizowanego przez Regionalną Dy­rek­cję La­sów Pań­stwo­wych w Krośnie, w ramach obchodów 100-lecia La­sów Pań­stwo­wych. Miło nam poinformować, że Gabriela Pyr­sak (1c) i Piotr Pszeniczny (1c) zakwalifikowali się do eta­pu wo­je­wódz­kie­go konkursu.

obrazek
Czytaj więcej... »
10 kwietnia 2024r. | Administrator

9 kwietnia odbyły się zawody w przełajach dru­ży­no­wych zespołów, które wywalczyły sobie awans pod­czas za­wo­dów we wrześniu. Drużyna dziewcząt w skła­dzie: Mar­ty­na Ptak, Wiktoria Piechota, Aleksandra Szu­ban, Ju­lia Kra­wiec, Emilia Trzpis i Lena Maniak zajęła III miej­sce. Do­dat­ko­wo awans do finału wywalczyła in­dy­wi­du­al­nie Mar­ty­na Ptak (2c), która dobiegła druga na metę. Drużyna chłop­ców w skła­dzie: Igor Szydłowski, Maksymilian Szady, Kac­per Hull, Rafał Kilian, Oliwier Gembal, Szymon Muras i Ma­ciej Sta­nisz zajęła I miejsce, awansując do finału wo­je­wódz­twa, któ­ry odbędzie się za tydzień w Kolbuszowej. W klasyfikacji in­dy­wi­du­al­nej I miejsce wywalczył Igor Szydłowski, II miej­sce - Ma­ksy­mi­lian Sza­dy. Serdecznie gratulujemy i trzy­ma­my kciu­ki za dalsze sukcesy.

obrazek
9 kwietnia 2024r. | Administrator

6 kwietnia 2024 r. uczniowie klas 3c, 3f wraz z opie­ku­nem, panem Zbigniewem Konopką, uczestniczyli w pod­no­szą­cej świa­do­mość ekologiczną ogólnopolskiej akcji or­ga­ni­zo­wa­nej przez firmę Kronospan. W ramach tego wy­da­rze­nia li­cea­liś­ci po­ma­ga­li w sadzeniu drzew. Po skoń­czo­nej akcji wzię­li udział w pikniku z licznymi atrak­cja­mi i po­czę­stun­kiem.

obrazek
8 kwietnia 2024r. | Administrator

4 kwietnia 2024 roku podczas Targów Edukacyjnych, któ­re odbywały się po raz pierwszy w budynku nowej hali spor­to­wo-wi­do­wis­ko­wej Miejskiego Ośrodka Sportu i Re­kre­a­cji w Miel­cu, wręczono nagrody laureatom konkursu „Myśl eko­no­micz­nie – żyj ekologicznie”. Miło nam po­in­for­mo­wać, że w tym gronie znaleźli się uczniowie naszej szko­ły. Są to: Maciej Kobyra (1c), który zajął I miejsce, Na­ta­lia Pyt­ko (1c) oraz Mikołaj Kobyra (1d) zdobywcy ex aequo II miejsca. Serdecznie gratulujemy.

obrazek
7 kwietnia 2024r. | Administrator

6 kwietnia 2024 r. na Wydziale Matematyki i In­for­ma­ty­ki Uniwersytetu Wrocławskiego odbył się finał cen­tral­ny XXII Olimpiady Lingwistyki Matematycznej. Re­pre­zen­tant­ka mie­lec­kie­go „Kopernika” - Wiktoria Klich (4b) uzy­ska­ła ty­tuł Fi­na­list­ki olimpiady, zdobywając największą liczbę punktów w gru­pie uczniów z tytułem Finalisty. Gratulujemy!

obrazek
te: 0.036s dbnc: 5 dbnq: 7