39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

niedziela, 26 maja 2024r.
imieniny obchodzą m.in.: Alwina i Adalwin
24 maja 2024r. | Administrator

Magurski PN to jeden dwóch z parków narodowych w wo­je­wódz­twie podkarpackim. 22 maja klasa 1c wraz z przy­ja­ciół­mi z 2d,1d i 1f wybrała się na wycieczkę do te­go nie­zwy­kłe­go miejsca i serdecznie je poleca. Nie­da­le­ko, za nie­wiel­kie pieniądze, na uczestników wy­jaz­du cze­ka­ły ci­sza, spo­kój, piękna zieleń, niezbyt wy­ma­ga­ją­ce i do­brze przy­go­to­wa­ne tra­sy, historia za­ro­śnię­tych sie­dlisk Łem­ków, sym­pa­tycz­ni prze­wod­ni­cy, możliwość zobaczenia na włas­ne oczy wie­lu gatunków zwierząt oraz rosnących na łą­kach pol­skich stor­czy­ków. Kolejną atrakcją była in­ter­ak­tyw­na wy­sta­wa w Ośrod­ku Edukacyjno-Muzealnym w Kremp­nej ko­ło Kros­na oraz ognisko z pieczoną kiełbaską i pian­ka­mi. Na de­ser - war­szta­ty w Mu­ze­um Lizaka w Jaśle z oka­zji zbli­ża­ją­ce­go się Dnia Dziec­ka.

obrazek
23 maja 2024r. | Administrator

Miło nam poinformować, że Aleksandra Lewandowska (3e) zdobyła tytuł laureatki III edycji Ogólnopolskiego Kon­kur­su Historycznego „Polska-Węgry - Historia Przy­jaź­ni”. Ty­tu­ły finalistów uzyskali Sabina Wrzesień (3e), Klau­dia Rusz­czyk (3e) oraz Szymon Kaszluga (3e). Ser­decz­nie gra­tu­lu­je­my osiągnięć i życzymy kolejnych suk­ce­sów!

obrazek
23 maja 2024r. | Administrator

20 maja w Hotelu „Iskierka” w Mielcu odbyła się uro­czys­ta Gala Leonardo, podczas której wyróżniono oso­by i fir­my rozsławiające miasto Mielec poprzez swoją pra­cę, in­no­wa­cje i zdolności. W kategorii Mielecki Talent sta­tu­et­kę otrzy­ma­ła Wiktoria Klich, nasza tegoroczna ma­tu­rzyst­ka. Wik­to­ria jest laureatką wielu konkursów i olimpiad na szcze­blu ogól­no­pol­skim m.in. z matematyki, fizyki, sta­tys­ty­ki, lingwistyki, ekologii. Uzyskała dwukrotnie sty­pen­dium Pre­ze­sa Rady Ministrów i sty­pen­dium Pro­gra­mu „Nie za­gu­bić talentów”. Gratulujemy!

obrazek
16 maja 2024r. | Administrator

W tegorocznym Międzynarodowym Konkursie „Kangur Ma­te­ma­tycz­ny” nagrodzono dziewięcioro uczniów naszej szko­ły. Wy­nik „bardzo dobry” uzyskała Gabriela Pyrsak (1c), Emi­lia Szot (1b) i Daniel Kopacz (3a). Maksymilian Skop (1a), Se­ba­stian Ochalik (1b), Ignacy Dalczyński (2b), Ry­szard Czer­wiń­ski (2b), Anna Martyńska (3d) i Ma­ksy­mi­lian Ko­leś­niak (4b) zdobyli „wyróżnienie”. Gra­tu­lu­je­my i ży­czy­my dalszych sukcesów.

obrazek
13 maja 2024r. | Administrator

Miło nam poinformować, że w rozegranych w dniach 11-12 maja 2024r. w Lisich Kątach Ogólnopolskich Za­wo­dach Modeli Kosmicznych Alex Sadowy (2e) zajął III miej­sce w ka­te­go­rii S7 (modele rakiet). W zawodach uczest­ni­czy­li rów­nież absolwenci „Kopernika”, którzy także od­nieś­li suk­ce­sy. Mateusz Czerkies i Eryk Halaburda w konkurencji S8P modele rakietoplanów zdalnie sterowanych zdobyli od­po­wied­nio II i III miejsce. Serdecznie gratulujemy.

obrazek
13 maja 2024r. | Administrator

10 maja 2024 r. uczniowie klas 2f i 2b w ramach ob­cho­dów Dnia Ziemi odwiedzili mieleckie Nadleśnictwo. Pa­ni leś­nik, Magdalena Różycka, oprowadziła młodzież m. in. Ścież­ką Bo­bra, przybliżając okoliczną faunę i florę. Li­cea­liś­ci mo­gli dowiedzieć się wielu ciekawostek na temat leś­ne­go śro­do­wis­ka. Dodatkową atrakcja wyprawy było ognisko i pie­cze­nie kieł­ba­sek. Serdecznie dziękujemy Nadleśnictwu Mielec za przygotowanie tej wyjątkowej lekcji.

obrazek
13 maja 2024r. | Administrator

Po słonecznej majówce absolwenci „Kopernika” przy­stą­pi­li do maturalnej sesji egzaminacyjnej. Rozpoczęli 7 ma­ja 2024 r. tradycyjnie maturą pisemną z języka pol­skie­go na po­zio­mie podstawowym, następnie zmierzyli się z ma­te­ma­ty­ką i językiem obcym nowożytnym. W kolejnych dniach bę­dą pi­sać egzaminy z wybranych przedmiotów na po­zio­mie roz­sze­rzo­nym. Przystąpią także do egzaminów ust­nych z ję­zy­ka polskiego i języka nowożytnego. Wszyst­kim ma­tu­rzys­tom życzymy opanowania stresu, jas­ne­go i ot­war­te­go umy­słu i wiary w siebie. Trzymamy za Was kciu­ki.

obrazek
10 maja 2024r. | Administrator

Daniel Kopacz, uczeń klasy 3a, został laureatem 2. miej­sca w XXIII Podkarpackim Konkursie Ma­te­ma­tycz­nym im. Franciszka Leji. Gratulujemy i życzymy dalszych suk­ce­sów. Uroczyste rozdanie dyplomów i nagród od­bę­dzie się 11 czerwca, podczas konferencji "Twarze Ma­te­ma­ty­ki" w Rze­szo­wie.

obrazek
10 maja 2024r. | Administrator

8 maja 2024 r. przedstawiciele społeczności szkolnej „Ko­per­ni­ka” wzięli udział w uroczystości upamiętniającej 79. rocznicę zakończenia II wojny światowej. Obchody od­by­ły się przy Szkole Podstawowej nr 3 w Mielcu przed ta­bli­cą po­świę­co­ną bohaterom poległym w działaniach wo­jen­nych. Kwia­ty i znicze złożyły delegacje władz po­wia­tu, mias­ta oraz dyrekcje gospodarzy tej uroczystości: SP3 i II LO.

obrazek
7 maja 2024r. | Administrator

3 maja 2024 r. – jak co roku – odbyły się miejskie ob­cho­dy Święta Konstytucji 3 Maja. Udział w nich wziął po­czet sztan­da­ro­wy II LO w składzie: Amelia Jabrzyk (2c), Iza­be­la Ka­czor (2c) oraz Szymon Kaszluga (3e). Uro­czys­tość roz­po­czę­ła msza św. odprawiona w koś­cie­le pw. św. Ma­te­u­sza. Kolejnym punktem obchodów był po­chód pro­wa­dzo­ny przez Mielecką Orkiestrę Dętą, który przeszedł uli­cą Mic­kie­wi­cza pod Pomnik Wolności. W imieniu II LO wią­zan­kę kwia­tów pod monumentem złożyli pan dyrektor Zbig­niew Rzeź­nik wraz z przewodniczącą szkoły - Mają Zgórską.

obrazek
7 maja 2024r. | Administrator

Czworo uczniów naszej szkoły zakwalifikowało się do fi­na­łu XII Ogólnopolskiego Konkursu Logicznego or­ga­ni­zo­wa­ne­go przez Katolicki Uniwersytet Lubelski. Są to: Ig­na­cy Dal­czyń­ski (2b), Ka­rol Mach­nik (3b), Sebastian Ocha­lik (1b) i Ka­mi­la Szę­szoł (3b). Gratulujemy! Finał 13 czerw­ca w Lub­li­nie. Trzymamy kciuki.

obrazek
27 kwietnia 2024r. | Administrator

26 kwietnia 2024 r. odbyło się uroczyste pożegnanie ko­lej­ne­go rocznika absolwentów „Kopernika”. Podczas uro­czys­tej ga­li na­gro­dy książkowe otrzymali olimpijczycy i lau­re­aci kon­kur­sów przed­mio­to­wych, uczniowie z naj­wyż­szą śred­nią ocen, ze 100% frekwencją w ciągu 4 lat na­uki oraz wy­róż­nia­ją­cy się w pracy na rzecz szkoły i śro­do­wis­ka. W imie­niu klas czwar­tych głos zabrali: Oliwia Lis i Fi­lip Cze­chu­ra, którzy podziękowali dyrekcji i nauczycielom za trud wło­żo­ny w ich wychowanie i kształcenie. Z kolei w imieniu młod­szych ko­le­ża­nek i kolegów absolwentów pożegnała Oli­wia Dia­be­lec. Ga­lę prowadziła Maja Zgórska. O oprawę ar­tys­tycz­ną uro­czys­toś­ci zad­ba­ła klasa 3c pod opieką pani An­ny Pie­kar­skiej. Galeria...

obrazek
Czytaj więcej... »
26 kwietnia 2024r. | Administrator

Miło nam poinformować, że Aleksandra Lewandowska (3e) została finalistką Ogólnopolskiej Olimpiady Przed­mio­to­wej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego” im. mjr. Mar­ka Ga­jew­skie­go. Celem Olimpiady jest kształ­to­wa­nie po­sta­wy patriotycznej i świadomości o miej­scu i ro­li Sił Zbroj­nych RP w życiu narodu i państwa pol­skie­go po­przez upo­wszech­nia­nie wiedzy o tysiącletniej hi­sto­rii orę­ża pol­skie­go. Olimpiada służy odkrywaniu i rozwijaniu uzdolnień uczniów, po­bu­dza twórcze myślenie, uczy stosowania zdobytej wie­dzy w prak­ty­ce, przygotowuje uczniów do studiów wyż­szych, a tak­że do go­to­woś­ci spełnienia obywatelskich obo­wiąz­ków wo­bec pań­stwa, w tym obowiązku obrony Oj­czyz­ny. Ola bę­dzie zwol­nio­na z egzaminu maturalnego z hi­sto­rii. Ser­decz­nie gra­tu­lu­je­my i życzymy dalszych suk­ce­sów!

obrazek
te: 0.031s dbnc: 5 dbnq: 7