39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl
poniedziałek, 27 września 2021r.
imieniny obchodzą m.in.: Zybart i Zybracht
25 września 2021r. | Administrator

24 września w Filharmonii Podkarpackiej w Rzeszowie odbyła się Finałowa Gala VIII edycji Ogólnopolskiego Pro­jek­tu „Matura na 100 procent” organizowanego przez Fun­da­cję Zawsze Warto we współpracy z Centralną Komisją Eg­za­mi­na­cyj­ną w Warszawie oraz okręgowymi komisjami eg­za­mi­na­cyj­ny­mi. Spośród 273 419 osób, które w tym roku po raz pierwszy przystąpiły do matury, wyłoniono 26 naj­lep­szych maturzystów w Polsce. W tym elitarnym gronie, jako je­dy­ny z Podkarpacia, znalazł się Filip Dymczyk, ab­sol­went naszej szkoły. Serdecznie gratulujemy!

obrazek
25 września 2021r. | Administrator

23 września Szkolne Koło Wolontariatu „Kopernik po­ma­ga” zorganizowało kiermasz na rzecz Schroniska dla zwie­rząt w Mielcu. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu wo­lon­ta­riu­szy oraz dużej hojności całej społeczności II LO uda­ło się zebrać środki, które zostaną przeznaczone na po­moc podopiecznym schroniska. Serdecznie dziękujemy wszyst­kim, którzy wsparli akcję.

obrazek
25 września 2021r. | Administrator

22 września 2021 r., w ramach XI Mieleckiego Fe­sti­wa­lu Nauki i Techniki, miało miejsce uroczyste rozpoczęcie roku akademickiego Mieleckiego Uniwersytetu Dziecięcego oraz Młodzieżowej Akademii Umiejętności Technicznych Le­o­nar­do. Wykład inauguracyjny w formie argumentacji „Czy Leonardo da Vinci był bardziej artystą, czy in­ży­nie­rem?” przedstawili p. Małgorzata Ciejka i p. Alfred Ortyl.

obrazek
Czytaj więcej... »
21 września 2021r. | Administrator

19 września w kościele MBNP w Mielcu z koncertem organowym wystąpił Dominik Kapinos, uczeń kl. 3Bg na­sze­go liceum. Dominik jest też uczniem Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Mielcu. Koncert był wydarzeniem to­wa­rzy­szą­cym 24. edycji Mieleckiego Festiwalu Mu­zycz­ne­go. Dominik zaprezentował preludium i fugę e-moll Ni­ca­lau­sa Bruhnsa, utwory Jana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Charlesa-Marie Jeana Alberta Widora. Na finał koncertu przygotował część I Sonaty d-moll op. 43 Felixa-Alexandra Guilmanta. Koncert został entuzjastycznie przy­ję­ty przez licznie zgromadzoną publiczność. Gratulujemy!

obrazek
15 września 2021r. | Administrator

Z radością informujemy, że uczeń klasy 3a, Paweł Wi­tek, został laureatem I miejsca w XIII edycji Krajowego Kon­kur­su Energetycznego pn. „Wszystko zależy od ener­gii!” organizowanego przez Fundację Świadomi Klimatu oraz Stowarzyszenie Jaworze-Zdrój. Paweł przygotował pra­cę nt. „Pojazdy elektryczne – przyszłość transportu i ener­ge­ty­ki?”, którą zaprezentował dnia 8 września br. w Ja­wo­rze. Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

obrazek
13 września 2021r. | Administrator

10 września 2021 r. zostały po raz pierwszy w historii naszego liceum wręczone Copernicusy. To wyjątkowe wy­róż­nie­nie zostało przyznane czwórce uczniów za wybitne osiągnięcia naukowe oraz sukcesy w konkursach i olim­pia­dach przedmiotowych.


obrazek
Czytaj więcej... »
12 września 2021r. | Administrator

10 września na placu apelowym „Kopernika” ucz­nio­wie sześciu klas pierwszych złożyli swoje najważniejsze szkol­ne ślubowanie, a tym samym stali się pełnoprawnymi uczniami naszego liceum. Uroczystość rozpoczęła się od wpro­wa­dze­nia pocztu sztandarowego II LO i odśpiewania hymnu państwowego. Następnie przewodnicząca naszej szko­ły, Anna Bujak, przeprowadziła ślubowanie.

obrazek
Czytaj więcej... »
te: 0.027s dbnc: 5 dbnq: 7