39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl
czwartek, 2 lutego 2023r.
imieniny obchodzą m.in.: Teodoryk i Ermentruda
1 lutego 2023r. | Administrator

Wiktoria Klich (3B) oraz Jan Wanatowicz (4B) re­pre­zen­to­wa­li naszą szkołę w eliminacjach okręgowych XXXVI Olim­pia­dy Wiedzy Ekonomicznej organizowanej przez Pol­skie Towarzystwo Ekonomiczne. Olimpiada zo­sta­ła ob­ję­ta ho­no­ro­wym patronatem Prezesa Narodowego Banku Pol­skie­go i Ministerstwa Edukacji Narodowej. Gratulujemy suk­ce­su i z niecierpliwością czekamy na wyniki.

obrazek
29 stycznia 2023r. | Administrator

Wiktoria Siembab z klasy 4D zakwalifikowała się do czę­ści ustnej etapu okręgowego olimpiady języka an­giel­skie­go uzyskując 91 punktów. Tym razem zawodnicy bę­dą mu­sie­li wykazać się praktyczną znajomością języka an­giel­skie­go, wiedzą z zakresu geografii, historii, polityki i li­te­ra­tu­ry Wielkiej Brytanii i USA. Obowiązkowym elementem przy­go­to­wa­nia do części ustnej jest także przygotowanie trzech za­gad­nień z zakresu literatury brytyjskiej i ame­ry­kań­skiej. Wiktorii serdecznie gratulujemy do­tych­cza­so­wych suk­ce­sów i życzymy powodzenia 13. lu­te­go.

obrazek
21 stycznia 2023r. | Administrator

Z radością informujemy, że do etapu finałowego Tar­now­skie­go Turnieju Matematycznego zakwalifikowali się: Da­vid Gąsiorek (4A), Konrad Ćwięka (4B) i Szymon Droz­dow­ski (3B). Gratulujemy i życzymy sukcesu w finale.

obrazek
21 stycznia 2023r. | Administrator

Grupa zainteresowanych uczniów z różnych klas uczest­ni­czy­ła 11 stycznia w wykładach i warsztatach w ra­mach Kon­gre­su Edukacyjnego IT i Szachy w Rzeszowie. Kon­gres otworzyła uroczyście Podkarpacka Kurator Oświa­ty Małgorzata Rauch. Podczas wykładów pracownicy na­u­ko­wi Politechniki Rzeszowskiej wciągnęli słuchaczy w za­gad­nie­nia z pogranicza matematyki, informatyki i etyki do­ty­czą­ce sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego. Rów­no­leg­le odbywał się turniej szachowy dla szkół po­nad­pod­sta­wo­wych. Następnie nasi uczniowie wzięli udział w war­szta­tach, podczas których aktywnie uczestniczyli w do­świad­cze­niach, eksperymentach statystycznych oraz grach kom­bi­na­to­rycz­nych. Troje z nich zostało na­gro­dzo­nych za wy­ni­ki swoich doświadczeń.

obrazek
13 stycznia 2023r. | Administrator

Znamy wyniki XXV Ogólnopolskiego Rankingu Liceów i Tech­ni­ków „Perspektywy 2023”, w którym wzięto pod uwa­gę dane 1360 liceów ogólnokształcących i 1185 tech­ni­ków. Z du­mą informujemy, iż nasza szkoła po raz ko­lej­ny otrzy­ma­ła tytuł: „Złotej Szkoły”, zajmując 151. miej­sce w Pol­sce w ka­te­go­rii licea, zaś 160. miejsce w rankingu ma­tu­ral­nym. Ka­pi­tu­ła przygotowała też podrankingi szkół. Wśród nich jest ranking olimpijski (decydują osiągnięcia w olimpiadach przed­mio­to­wych), w którym II LO znalazło się na wysokim 68. miej­scu w Polsce. Jednocześnie nasza szkoła zajęła 6. miej­sce w województwie podkarpackim, czyli znalazła się w ści­słej czołówce najlepszych liceów w regionie i jako je­dy­na spo­śród mieleckich liceów zdobyła tytuł „Złotej Szko­ły”.

obrazek
Czytaj więcej... »
13 stycznia 2023r. | Administrator

Z ogromną radością informujemy, że do II etapu LIII Olim­pia­dy Literatury i Języka Polskiego zakwalifikowało się aż sześ­cio­ro uczniów naszej szkoły. Są to: Aleksandra Ga­weł (3C), Wiktoria Klich (3B), Wojciech Kopacz (3B), Ewa Maj­ka (2E), Anna Schab (3E), Ewa Zawadzka (3C). Eli­mi­nac­je okręgowe (część pisemna) odbędą się 11 lutego 2023 roku oraz 4 marca 2023 ro­ku (część ustna). Ser­decz­nie gra­tu­lu­je­my i życzymy dalszych sukcesów.

obrazek
9 stycznia 2023r. | Administrator

Do etapu wojewódzkiego XXXVIII Konkursu Ma­te­ma­tycz­ne­go im. prof. Jana Marszała zakwalifikowali się: Ry­szard Czerwiński (1B), Daniel Kopacz (2A), Anna Mar­tyń­ska (2D), Konrad Ćwięka (4B), David Gąsiorek (4A), To­masz Ła­chut (4A) i Jan Wanatowicz (4B). Finalistami VI Ja­giel­loń­skie­go Turnieju Matematycznego zostali: Konrad Ćwię­ka (4B), David Gąsiorek (4A), Tomasz Łachut (4A) i Jan Wa­na­to­wicz (4B).

obrazek
8 stycznia 2023r. | Administrator

Ostatniego dnia przed przerwą świąteczną w Ko­per­ni­ku zapanowała prawdziwie świąteczna atmosfera. Sta­ło się tak za sprawą nowo powstałego zespołu mu­zycz­ne­go "The Wi­res" w składzie: Piotr Witek, Alek­san­dra Zasowska, Klara Skór­ska, Karolina Moskal, Fi­lip Kalisz, Maksymilian Wilk, Filip Czechura, Weronika Skiba i Hanna Kozioł. Uta­len­to­wa­ni muzycznie uczniowie zagrali klasyczne wersje zna­nych kolęd oraz własne aranżacje największych świą­tecz­nych przebojów. Koncert wzbudził ogromny za­chwyt szkol­nej publiczności, a wykonawcy zostali nagrodzeni go­rą­cy­mi brawami. Dziękujemy zespołowi „The Wires” za wspa­nia­ły wy­stęp.

obrazek
8 stycznia 2023r. | Administrator

Uczennica klasy 4D, Wiktoria Siembab, za­kwa­li­fi­ko­wa­ła się do etapu okręgowego Olimpiady Ję­zy­ka An­giel­skie­go. Wik­to­rii serdecznie gratulujemy i ży­czy­my po­wo­dze­nia w trak­cie kolejnego etapu, który od­bę­dzie się 9 stycz­nia.

obrazek
3 stycznia 2023r. | Administrator

Z radością informujemy, że do II etapu Ogólnopolskiej Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH zakwalifikowali się:

  • z matematyki: Przemysław Bukała (4b), Konrad Ćwięka (4b), Da­vid Gąsiorek (4a), Karol Machnik (2b), Wiktor Majka (4b), Ja­kub Pazdro (4b), Jan Wanatowicz (4b), Paweł Żu­czek (4b);
  • z fizyki: Konrad Ćwięka (4b), Szymon Drozdowski (3b), Martyna Gaj (4b), David Gąsiorek (4a), Mateusz Hyla (4b), Maksymilian Ko­leś­niak (3b), Wojciech Kopacz (3b), Wiktor Majka (4b), Jan Wa­na­to­wicz (4b), Paweł Witek (4a), Piotr Witek (2b), Piotr Żmu­da (3b), Paweł Żuczek (4b);
  • z chemii: Filip Kalisz (3c), Alicja Pazdro (3c), Dominika Pikul (3c), Aleksandra Śliwińska (3c);
  • z geografii: Paweł Witek (4a), Piotr Witek (2b);
  • z informatyki: Jakub Pazdro (4b).

Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

obrazek
23 grudnia 2022r. | Administrator

22 grudnia był wyjątkowym dniem w naszej szkole. Tuż przed Świętami Bożego Narodzenia licealiści Ko­per­ni­ka wraz z wychowawcami celebrowali wigilie kla­so­we. Wspa­nia­ła atmosfera wokół świątecznego stołu, ży­cze­nia, za­pach korzennych pierników i bożonarodzeniowe de­ko­ra­cje sprzyjały integracjom klasowym. Wspólnie spędzony czas i kolędowanie pomogły nam poczuć magię świąt.

obrazek
23 grudnia 2022r. | Administrator

Wiktoria Klich (3B) i Jan Wanatowicz (4B) świetnie po­ra­dzi­li sobie w olimpijskich zmaganiach i w brawurowym sty­lu zakwalifikowali się do etapu centralnego Olimpiady Sta­tys­tycz­nej. Zajmują miejsca na podium w klasyfikacji re­jo­no­wej i bardzo wysokie w klasyfikacji ogólnopolskiej. Ży­czy­my powodzenia podczas zawodów centralnych.

obrazek
22 grudnia 2022r. | Administrator

Z radością informujemy, że do etapu okręgowego Ogól­no­pol­skiej Olimpiady Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Pol­skie­go zakwalifikowali się: Jan Wanatowicz (4B) i Paweł Wi­tek (4A). Gratulujemy!

obrazek
22 grudnia 2022r. | Administrator

Do etapu okręgowego XLIX Olimpiady Historycznej za­kwa­li­fi­ko­wa­li się następujący uczniowie: Hubert Bryła (3A), Ame­lia Drogosz (3A), Magdalena Naróg (4E), Anna Schab (3E), Jakub Sukiennik (4E) i Piotr Witek (2B). Ser­decz­nie gratulujemy!

obrazek
21 grudnia 2022r. | Administrator

Rekordowa liczba naszych uczniów zakwalifikowała się do II etapu 72. Olimpiady Fizycznej. Są to: Konrad Ćwię­ka (4B), Szymon Drozdowski (3B), Martyna Gaj (4B), Da­vid Gąsiorek (4A), Mateusz Hyla (4B), Wiktoria Klich (3B), Ma­ksy­mi­lian Koleśniak (3B), Wiktor Majka (4B), Jan Wa­na­to­wicz (4B), Piotr Żmuda (3B) i Paweł Żuczek (4B). Ser­decz­nie gratulujemy.

obrazek
te: 0.035s dbnc: 5 dbnq: 7