39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl
wtorek, 26 września 2023r.
imieniny obchodzą m.in.: Euzebiusz i Damian
21 września 2023r. | Administrator

20 września w II LO odbyły się warsztaty z lingwistyki ma­te­ma­tycz­nej, które zainteresowały blisko sześć­dzie­się­cio­ro ucz­niów naszej szkoły. Zajęcia prze­pro­wa­dził pan Da­niel Pazdro – absolwent Kopernika.

obrazek
18 września 2023r. | Administrator

W czwartek, 14 września, odbyły się pierwsze w tym ro­ku szkolnym warsztaty matematyczne. Zajęcia prowadzili ab­sol­wen­ci na­sze­go liceum: Tomasz Martyński, Daniel Paz­dro i Woj­ciech Wójcik. Spotkanie dotyczyło nie­zmien­ni­ków w za­da­niach konkursowych. Warsztaty cie­szą się nie­ustan­nie dużym powodzeniem wśród ucz­niów Ko­per­ni­ka. Już planujemy kolejne.

obrazek
17 września 2023r. | Administrator

W dniach 12–13 września grupa uczniów klas czwar­tych wzięła udział w spływie kajakowym malowniczą rze­ką Lu­ba­czów­ką. Słoneczna pogoda skłoniła większość za­łóg ka­ja­ko­wych do kąpieli w rzece oraz udziału w kon­kur­sie sko­ków do wody. Wieczorem, po pokonaniu trasy spły­wu, li­ce­a­liś­ci mieli okazję obejrzeć film pt. „Raport Pi­lec­kie­go” w Ja­ro­sła­wiu. Drugiego dnia uczniowie mogli sprawdzić swo­je umiejętności, pokonując czerwoną trasę parku li­no­we­go. Opiekę nad młodzieżą sprawowali: p. Lidia Głu­szak, p. Adam Ku­sak i p. Dariusz Mazur. Była to dobra lek­cja współ­pra­cy, połączona z ćwiczeniem sprawności fi­zycz­nej i edu­ka­cją geograficzną.

obrazek
14 września 2023r. | Administrator

Tradycyjnie uczniowie klas pierwszych Kopernika wraz z pa­nią pedagog i wychowawcami uczestniczą w zajęciach in­te­gra­cyj­nych. W dniach 12, 13 i 14 września integrację w no­wej szko­le rozpoczęły klasy 1a, 1e oraz 1f. Podczas za­baw wy­ma­ga­ją­cych współpracy grupowej i rozmowy li­ce­a­liś­ci mie­li okazję pogłębienia relacji z koleżankami i ko­le­ga­mi, poznania swoich pasji, talentów, oczekiwań, po­dzie­le­nia się spostrzeżeniami oraz obawami. Humory do­pi­sy­wa­ły. Ży­czy­my wszystkim pierwszoklasistom samych ra­dos­nych chwil w nowej szkole, sukcesów w nauce i mnó­stwa przy­ja­ciół.

obrazek
12 września 2023r. | Administrator

11 września podczas uroczystej gali ogłoszono na­zwi­ska 10 laureatów nagrody głównej 9. edycji programu na­u­ko­we­go ADA­MED SmartUP. Cieszymy się bardzo, że wśród nich zna­la­zła się uczennica klasy 4b naszego LO - Wik­tor­ia Klich. W cią­gu najbliższych 10 miesięcy laureaci bę­dą mo­gli skorzystać z indywidualnych konsultacji z na­u­kow­ca­mi, by poszerzać swoją wiedzę oraz umie­jęt­noś­ci, a w ko­lej­ne wa­ka­cje wez­mą też udział w pro­gra­mach sta­żo­wych. Wiktorii serdecznie gratulujemy!

obrazek
9 września 2023r. | Administrator

8 września uczniowie naszej szkoły wzięli udział w 12. edy­cji ogólnopolskiej akcji „Narodowe Czytanie”, której ce­lem jest propagowanie klasyki literatury narodowej po­przez wspól­ne czytanie fragmentów najbardziej re­pre­zen­ta­tyw­nych i ak­tu­al­nych dzieł pisarzy polskich. „Na­ro­do­we Czy­ta­nie” stało się naszą szkolną tradycją, od wielu lat uczest­ni­czy­my w tym ważnym wydarzeniu. W tym roku czy­ta­liś­my po­wieść „Nad Niemnem”. Uczniowie i na­u­czy­cie­le ze­bra­li się na niekonwencjonalnym spotkaniu, na szkol­nych te­re­nach zielonych, na kocach, tworząc at­mo­sfe­rę pik­ni­ko­wej swobody.

obrazek
Czytaj więcej... »
5 września 2023r. | Administrator

4 września 2023 r. rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2023/2024. Po wakacyjnej przerwie wszystkich powitał pan dy­rek­tor Zbigniew Rzeźnik, a uczniowie klasy 2c przy­go­to­wa­li część artystyczną. Młodzież klas pierwszych, któ­ra roz­po­czy­na naukę w II LO, złożyła uroczyste ślu­bo­wa­nie, sta­jąc się częścią naszej szkolnej społeczności. Wszystkim ży­czy­my uda­ne­go roku, wspaniałych przyjaźni i wy­ma­rzo­nych osiągnięć edukacyjnych.

obrazek
30 sierpnia 2023r. | Administrator

30 sierpnia 2023, podczas konferencji RP, Iga Kopera, peł­nią­ca funkcję przewodniczącej samorządu w ubiegłym ro­ku szkol­nym, przedstawiła sprawozdanie z działalności SU. Ustę­pująca przewodnicząca zakończyła swoją ka­den­cję przed wakacjami, a od września zastąpi ją Maja Zgór­ska z kla­sy 3f.


obrazek
Czytaj więcej... »
24 sierpnia 2023r. | Administrator

Miło nam poinformować, że Oliwia Machnik, uczęsz­cza­ją­ca w roku szkolnym 2022/2023 do klasy 1c, zo­sta­ła wy­róż­nio­na w finale Turnieju Poezji Śpiewanej w ra­mach 68. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego zor­ga­ni­zo­wa­nevgo we Włoclawku. Konkurs prowadzony był w drodze wie­lo­stop­nio­wych eliminacji – środowiskowych, miejskich, po­wia­to­wych, re­jo­no­wych, wojewódzkich. Oliwia, na po­szcze­gól­nych eta­pach konkursu, zaprezentowała utwory: A. Opp­ma­na „List z Sybiru” (recytacja), W. Szymborskiej „Per­spek­ty­wę” (śpiew) oraz tekst Z. Jaworowskiej „Miasto 44” (śpiew).

obrazek
Czytaj więcej... »
29 czerwca 2023r. | Administrator

W dniach od 12 do 16 czerwca Alicja Pazdro, uczen­ni­ca klasy 3c, uczestniczyła w warsztatach bio­lo­gicz­nych dla sty­pen­dys­tów Programu ZDOLNI or­ga­ni­zo­wa­nych przez Kra­jo­wy Fun­dusz na Rzecz Dzieci w Warszawie. Zajęcia od­by­wa­ły się w kil­ku placówkach, m.in. w Instytucie Pa­le­o­bio­lo­gii PAN. W czasie warsztatów pt. "Badania pa­le­on­to­lo­gicz­ne – jak obecnie odtwarza się przeszłość?” li­ce­a­liś­ci mo­gli dowiedzieć się jak prowadzi się badania polarne oraz ba­da­nia na wymarłych kręgowcach, np. dinozaurach, pa­rzy­deł­kow­cach, szkar­łup­niach, jakie organizmy żyją w ko­mi­nach hy­dro­ter­mal­nych, jak dokonać analizy fi­lo­ge­ne­tycz­nej i zin­ter­pre­to­wać wyniki, a także jak przy­go­to­wać prób­kę pod mikroskop SEM.

obrazek
23 czerwca 2023r. | Administrator

W piątek 23 czerwca zakończyliśmy rok szkolny 2022/2023. Nie zabrakło wielu wzruszeń, podziękowań i gra­tu­la­cji. Wysłuchaliśmy wystąpień Pana Dyrektora, Zbig­nie­wa Rzeź­ni­ka oraz Przewodniczącego Rady Ro­dzi­ców - Pa­na Zbigniewa Witka, a także przed­sta­wi­cie­lek Sa­mo­rzą­du Uczniowskiego, pod­su­mo­wu­ją­cych mi­ja­ją­cy rok szkol­ny. Laureaci, finaliści, uczest­ni­cy olim­piad i konkursów przed­mio­to­wych odebrali na­gro­dy książ­ko­we i dyplomy.

obrazek
Czytaj więcej... »
23 czerwca 2023r. | Administrator

W roku szkolnym 2022/2023 nasi uczniowie sko­rzy­sta­li z wielu wykładów z matematyki i fizyki w ramach współ­pra­cy na­wią­za­nej z Politechniką Rzeszowską. Szcze­gól­nie war­toś­cio­wy był dla nich czas eksperymentów i doś­wiad­czeń, jakie mogli wykonywać samodzielnie w dos­ko­na­le wy­po­sa­żo­nych Laboratoriach Fizyki, uczest­ni­cząc w pię­ciu spotkaniach laboratoryjnych pod okiem pra­cow­ni­ków na­u­ko­wych politechniki. Na szczególną wdzięczność z na­szej stro­ny zasługuje Pani doktor Violetta Bednarska-Bu­czek, któ­ra objęła uczestników zajęć opieką me­ry­to­rycz­ną. Pa­ni doktor wspierała uczniów w zakresie przy­go­to­wa­nia te­o­re­tycz­ne­go do zajęć i oceny sprawozdań. Udzie­la­ła tak­że młodym pasjonatom fizyki informacji zwrot­nej w po­sta­ci konstruktywnych wskazówek do dalszej pra­cy.

obrazek
23 czerwca 2023r. | Administrator

Absolwent naszej szkoły, pan Tomasz Martyński, 16 czerw­ca przeprowadził ostatnie warsztaty ma­te­ma­tycz­ne w tym roku szkolnym. W warsztatach tra­dy­cyj­nie wzię­ła udział gru­pa ucz­niów, dla których ma­te­ma­ty­ka to nie tylko przed­miot szkol­ny, ale też życiowa pa­sja.

obrazek
te: 0.027s dbnc: 5 dbnq: 7