39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl
środa, 19 stycznia 2022r.
imieniny obchodzą m.in.: Erwin i Bernard
18 stycznia 2022r. | Administrator

Miło nam poinformować, że Wiktoria Klich (2B) oraz Julia Jabłońska (2F) zakwalifikowały się do II etapu Olim­pia­dy Wiedzy Ekologicznej. Tematyka olimpiady obejmuje i po­sze­rza wiedzę z zakresu podstawy programowej z bio­lo­gii oraz wiadomości związane z szeroko pojętą ekologią, a także z ochroną i kształtowaniem środowiska. Od uczest­ni­ków konkursu wymagana jest również znajomość bie­żą­cych podstaw prawnych ochrony środowiska oraz aktu­al­noś­ci prasowych, radiowych i telewizyjnych związanych z ty­mi tematami w Polsce i na świecie. Serdecznie gra­tu­lu­je­my i życzymy powodzenia w drugim etapie.

obrazek
14 stycznia 2022r. | Administrator

Miło nam poinformować, że dwoje uczniów naszej szko­ły, Agata Komaniecka (2B) i Filip Galacki (3B), za­kwa­li­fi­ko­wa­ło się do Okręgowego etapu Olimpiady Języka Francuskiego. 14 stycznia mieli okazję zmierzyć się z tes­tem leksykalno-gramatycznym zawierającym elementy ro­zu­mie­nia ze słuchu i tekstu czytanego. Przystąpili też do części ustnej olimpiady. Jesteśmy z nich bardzo dumni i ży­czy­my powodzenia!

obrazek
14 stycznia 2022r. | Administrator

Z ogromną radością informujemy, że do II etapu LII Olim­pia­dy Literatury i Języka Polskiego zakwalifikowało się aż pięcioro uczniów naszej szkoły. Są to: Małgorzata Groele (3Eg), Paulina Jaromi (2F), Wiktoria Klich (2B), Ja­kub Koza (3Eg), Zofia Krupnik (2D). Eliminacje okrę­go­we (część pisemna) odbędą się 12 lutego 2022 roku oraz 5 mar­ca 2022 roku (część ustna). Serdecznie gratulujemy i ży­czymy dalszych sukcesów.

obrazek
13 stycznia 2022r. | Administrator

11 stycznia br. poznaliśmy wyniki XXIV Ogól­no­pol­skie­go Rankingu Liceów i Techników „Perspektywy 2022”, w któ­rym wzięto pod uwagę dane 1256 liceów ogól­no­kształ­cą­cych. Z dumą informujemy, iż nasza szkoła otrzy­ma­ła tytuł: „Złotej Szkoły 2022”, zajmując 132. miejsce w Pol­sce w kategorii licea, zaś 134. miejsce w rankingu ma­tu­ral­nym. Jednocześnie nasza szkoła zajęła 6. miejsce w województwie podkarpackim, czyli w ścisłej czołówce naj­lep­szych liceów w regionie i jako jedyna spośród mie­lec­kich liceów zdobyła tytuł „Złotej Szkoły”.

obrazek
Czytaj więcej... »
11 stycznia 2022r. | Administrator

Miło nam poinformować, że uczennica kl. 3E, Julia Mro­zik, zakwalifikowała się do II etapu Ogólnopolskiego Kon­kur­su Wiedzy o Kanadzie „Discover Canada”. Konkurs jest corocznym projektem edukacyjnym i wspólną ini­cja­ty­wą kierunku Filologia Angielska na Wydziale Hu­ma­nis­tycz­nym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce­go z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Ka­ro­la Miarki w Zespole Szkół nr 1 w Żorach.

obrazek
Czytaj więcej... »
6 stycznia 2022r. | Administrator

Z radością informujemy, że Alicja Pazdro (2C), Da­niel Pazdro (3Bg) i Konrad Rybka (3Cg) zakwalifikowali się do finałowego etapu Olimpiady Wiedzy Chemicznej dla szkół ponadpodstawowych organizowanej przez Wydział Che­mii Uniwersytetu Jagiellońskiego i portal Edukator.pl. III etap olimpiady odbędzie się 12 marca 2022 w siedzibie Wy­dzia­łu Chemii UJ w Krakowie. Dla zwycięzców prze­wi­dzia­ne są atrakcyjne nagrody, laureaci z klas maturalnych otrzy­mu­ją „indeksy" na studia na Wydziale Chemii UJ na kie­run­kach: Chemia, Chemia medyczna i Chemia zrów­no­wa­żo­ne­go rozwoju. Gratulujemy i trzymamy kciuki!

obrazek
5 stycznia 2022r. | Administrator

Miło nam poinformować, że uczniowie naszej szkoły za­kwa­li­fi­ko­wa­li się do II etapu Ogólnopolskiej Olimpiady o Dia­men­to­wy Indeks AGH. Są to: Alicja Pazdro (2C), Da­niel Pazdro (3Bg), Konrad Rybka (3Cg) - z chemii; Kon­rad Ćwięka (3B), Jan Wanatowicz (3B) - z geografii; Kon­rad Ćwięka (3B), Martyna Gaj (3B), David Gąsiorek (3A), Wik­tor Majka (3B), Jan Wanatowicz (3B), Paweł Żuczek (3B) - z fizyki; Jakub Pazdro (3A) – z informatyki; Konrad Ćwię­ka (3B), David Gąsiorek (3A), Tomasz Martyński (3Bg), Daniel Pazdro (3Bg), Jan Wanatowicz (3B), Woj­ciech Wójcik (3Bg), Paweł Żuczek (3B) – z ma­te­ma­ty­ki. Serdecznie gratulujemy!

obrazek
te: 0.029s dbnc: 5 dbnq: 7