39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2023

WYBIERZ KLASĘ

niedziela, 28 maja 2023r.
imieniny obchodzą m.in.: Emil i Ignacy
21 maja 2023r. | Administrator

W ogólnopolskim konkursie astronomicznym „Astro­la­bium”, organizowanym przez Obserwatorium Astro­no­micz­ne Uni­wer­sy­te­tu Jagiellońskiego w Krakowie, wzię­ło udział po­nad 600 uczniów. Najlepsza dwunastka zo­sta­ła wy­róż­nio­na i na­gro­dzo­na. Wśród nich znalazł się Piotr Żmuda, uczeń kla­sy 3b. Bardzo dobre wyniki (powyżej 100 pkt) uzy­ska­li też: Maksymilian Koleśniak (3b), Ignacy Dal­czyń­ski (1b) i Karolina Helowicz (1d). Gratulujemy!

obrazek
20 maja 2023r. | Administrator

Nasza szkoła bierze udział w międzynarodowym pro­jek­cie edukacyjnym „Rozmawiasz - Pomagasz”, którego ko­or­dy­na­to­rem jest pani Paulina Cioch-Pietryka. 16 maja, w ra­mach tej bardzo interesującej inicjatywy, uczniowie kla­sy 2e uczestniczyli w niezwykłej lekcji języka hisz­pań­skie­go. Licealiści mieli możliwość rozmowy online z ko­le­żan­ka­mi i kolegami ze szkoły w Ekwadorze, którzy opo­wie­dzie­li o swoim kraju. W ramach drugiej części pro­jek­tu ucz­nio­wie klasy 2e będą prezentować Polskę.

obrazek
19 maja 2023r. | Administrator

W dniach 13-14 maja 2023 r. w Lisich Kątach odbyły się zawody modeli kosmicznych, które zaliczane są do kla­sy­fi­ka­cji Pucharu Polski. Zawody rozegrano w sześciu kon­ku­ren­cjach. Miło nam poinformować, że Alex Sadowy (1e) wy­wal­czył I miejsce w konkurencji S6A – modeli rakiet z taś­mą ha­mu­ją­cą. W wydarzeniu brali udział także ab­sol­wen­ci na­sze­go liceum. W konkurencji S8P – ra­kie­to­pla­ny zdal­nie ste­ro­wa­ne Eryk Halaburda zajął I miej­sce, Ma­te­usz Czer­kies - III miejsce, zdobywając jed­no­cześ­nie ty­tu­ły Mis­trzów Pol­ski. Serdecznie gratulujemy!

obrazek
18 maja 2023r. | Administrator

Z radością informujemy, że do finału XI Ogól­no­pol­skie­go Konkursu Logicznego organizowanego przez Ka­to­lic­ki Uniwersytet Lubelski zakwalifikowali się: We­ro­ni­ka Ba­naś (3B) i Karol Machnik (2B). Gratulujemy! Fi­na­ło­we zma­ga­nia z logiką matematyczną odbędą się 15 czerw­ca w Lu­bli­nie. Trzymamy kciuki!

obrazek
15 maja 2023r. | Administrator

8 maja 2023 r. na placu przy Szkole Podstawowej nr 3 od­by­ły się uroczystości 78. rocznicy zakończenia II wojny świa­to­wej, przy­go­to­wa­ne wspólnie przez II LO i SP3. W oko­licz­noś­cio­wym wy­stąp­ie­niu pani Małgorzata Ciejka przy­po­mnia­ła skut­ki tej najokrutniejszej z wojen i zwróciła uwa­gę na do­ce­nie­nie życia w pokojowym i bezpiecznym świe­cie. Pod ta­bli­ca­mi upamiętniającymi bitwy wojska pol­skie­go zło­żo­no wiązanki kwiatów i oddano hołd po­le­głym.

obrazek
Czytaj więcej... »
11 maja 2023r. | Administrator

2 maja 2023 r. ogłoszono wyniki 25. Olimpiady Wiedzy Elek­trycz­nej i Energetycznej, której finał rozegrano na Uni­wer­sy­te­cie Morskim w Gdyni. Znakomicie spisali się w niej ucz­nio­wie Kopernika. Paweł Żuczek uzyskał tytuł Lau­re­a­ta olim­pia­dy, zajmując drugie miejsce, a tuż za nim, na naj­niż­szym stop­niu podium, znalazł się Jan Wanatowicz. Ser­decz­nie gra­tu­lu­je­my!

obrazek
11 maja 2023r. | Administrator

Miło nam poinformować o kolejnym sukcesie uczniów II LO. W ogólnopolskim finale konkursu historycznego „Pol­ska-Węg­ry - Historia Przyjaźni”, uczniowie klasy 2e: Wik­tor­ia Pie­cho­ta, Sabina Wrzesień i Ernest Tabor uzyskali ty­tu­ły fi­na­lis­tów konkursu, a Szymon Kaszluga, również z kla­sy 2e, został laureatem konkursu. Serdecznie gra­tu­lu­je­my.

obrazek
30 kwietnia 2023r. | Administrator

28 kwietnia 2023 r. odbyło się uroczyste pożegnanie ko­lej­ne­go rocznika absolwentów w 70-letniej historii „Ko­per­ni­ka”. Podczas gali nagrody książkowe otrzymali olim­pij­czy­cy i lau­re­a­ci konkursów przedmiotowych, ucz­nio­wie z naj­wyż­szą średnią ocen, ze 100% frekwencją w cią­gu 4 lat na­u­ki oraz wyróżniający się w pracy na rzecz szko­ły i śro­do­wis­ka. W imieniu klas czwartych głos zabrali Ame­lia Du­dek i Janek Wanatowicz, którzy podziękowali dyrekcji i na­u­czy­cie­lom za trud włożony w ich wychowanie i kształ­ce­nie. Z ko­lei w imieniu uczniów pozostających w szko­le ab­sol­wen­tów pożegnała Amelia Pytka. Galę pro­wa­dzi­li Szy­mon Czech i Weronika Kopacz. O oprawę ar­tys­tycz­ną uro­czys­toś­ci zadbały klasy 3c i 3b pod opieką pa­ni Bar­ba­ry Pie­róg.

obrazek
Czytaj więcej... »
30 kwietnia 2023r. | Administrator

25 kwietnia w Szkole Podstawowej w Wadowicach Dol­nych uczniowie klasy 1d wystawili sztukę pt. „O nie­dźwiad­ku Maciusiu jego wielkich łapach i jeszcze więk­szym ser­cu”, która powstała na podstawie książki „Róż­ni­my się skrzyd­ła­mi”. Po przedstawieniu mali ucz­nio­wie z chę­cią włą­czy­li się w pogadankę na temat to­le­ran­cji, rów­noś­ci i ak­cep­ta­cji poprowadzoną przez Julię Fli­sek. Opie­ku­nem gru­py był prof. Andrzej Pawlak.

obrazek
30 kwietnia 2023r. | Administrator

26 kwietnia w Centrum Kulturalnym w Przemyślu od­był się finał wojewódzki Ogólnopolskiego Konkursu Re­cy­ta­tor­skie­go, który jest najważniejszą imprezą ruchu mi­łoś­ni­ków ży­we­go słowa w Polsce. Skierowany jest do ucz­niów szkół ponadpodstawowych, studentów oraz osób do­ro­słych. Prze­pro­wa­dza­ny jest w drodze wie­lo­stop­nio­wych eli­mi­na­cji: powiatowych, rejonowych, wojewódzkich oraz spot­kań fi­na­ło­wych. Uczennica naszej szkoły, Oliwia Mach­nik (1c), zdo­by­ła pierwsze miejsce w województwie, w ka­te­go­rii po­e­zja śpiewana.

obrazek
Czytaj więcej... »
29 kwietnia 2023r. | Administrator

27 kwietnia w naszym liceum odbył się Dzień Otwarty. W jego organizację zaangażowało się wielu uczniów i na­u­czy­cie­li. Licealiści Kopernika oprowadzili ósmoklasistów po sa­lach lek­cyj­nych, przedstawili ofertę szkoły i od­po­wia­da­li na wszyst­kie nurtujące ich pytania. Od­wie­dza­ją­cy szko­łę mie­li okazję poznać starszych kolegów i koleżanki, kadrę pe­da­go­gicz­ną oraz wziąć udział w różnego rodzaju grach, qui­zach, eks­pe­ry­men­tach i pokazach. Przygotowaliśmy dla nich licz­ne atrak­cje.

obrazek
Czytaj więcej... »
29 kwietnia 2023r. | Administrator

21 kwietnia klasa 1c odwiedziła Warszawę. Podczas tej wizyty uczniowie wraz z wychowawczynią, panią Ag­niesz­ką Cze­chu­rą oraz panią Katarzyną Dąbek zwiedzili Sta­dion Na­ro­do­wy, obejrzeli wystawę „BODY WORLDS” oraz spa­ce­ro­wa­li z prze­wod­ni­kiem ulicami Starego Miasta. Wio­sen­na po­go­da oraz profesjonalna organizacja wy­ciecz­ki przez Biu­ro podróży „Tuitam” dostarczyły uczest­ni­kom wy­jaz­du miłych wrażeń.

obrazek
28 kwietnia 2023r. | Administrator

Z dumą informujemy, że do tegorocznego grona la­u­re­a­tów i finalistów olimpiad przedmiotowych dołączyli uczest­ni­cy LIII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego - Wik­to­ria Klich (3b) i Wojciech Kopacz (3b). Pokonując w świet­nym sty­lu kolejne etapy olimpijskich zmagań, znaleźli się w gro­nie osób zakwalifikowanych do zawodów ogólnopolskich, któ­re odbyły się w dniach 20-22 kwietnia w Konstancinie. Obo­je uzys­ka­li tytuły finalistów, zapewniając sobie zdaną ma­tu­rę z ję­zy­ka polskiego na 100% w trzech jej częściach (eg­za­min pi­sem­ny na poziomach podstawowym i roz­sze­rzo­nym oraz eg­za­min ustny). Gratulujemy!

obrazek
27 kwietnia 2023r. | Administrator

24 kwietnia 2023 r. poznaliśmy wyniki olimpijskich zma­gań w zawodach centralnych 52. Olimpiady Bio­lo­gicz­nej. Z satysfakcją informujemy, że Dominka Mazur (4d) i Fi­lip Ka­lisz (3c) zdobyli tytuły Finalistów. Zawody trwa­ły dwa dni. W sobotę, 22 kwietnia, Dominika i Filip wy­ko­ny­wa­li wie­lo­go­dzin­ne zadania praktyczne w la­bo­ra­to­riach: z bo­ta­ni­ki, zoologii, biochemii oraz bioinformatyki ze statystyką. W niedzielę natomiast przystąpili do części pisemnej za­wo­dów oraz obrony przed Komisją swoich prac ba­daw­czych. Gra­tu­lu­je­my osiągnięcia i tytanicznej pracy, któ­rą mu­sie­li wy­ko­nać, przygotowując się do Olimpiady.

obrazek
26 kwietnia 2023r. | Administrator

Uczniowie klasy 2a zmierzyli się z problemami po­ru­sza­ny­mi w twórczości Fiodora Dostojewskiego. Wizyta w Te­a­trze im. L. Solskiego w Tarnowie i obejrzenie sztuki pt. „Zbrod­nia i ka­ra” stały się pretekstem do szerokich roz­wa­żań na te­mat człowieka i jego różnorodnych mo­ty­wa­cji. Spek­takl będący współczesną koncepcją „Zbrod­ni i ka­ry” wy­warł na uczniach ogromne wrażenie.

obrazek
te: 0.033s dbnc: 5 dbnq: 7