39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

Zgodnie z decyzją władz państwowych
od 19.10 II LO przechodzi na tryb zdalny.

niedziela, 11 kwietnia 2021r.
imieniny obchodzą m.in.: Filip i Hildebranda
7 kwietnia 2021r. | Administrator

Z radością informujemy, że na liście uczniów za­kwa­li­fi­ko­wa­nych do finału XIV Ogólnopolskiej Olimpiady „O Dia­men­to­wy Indeks AGH” znalazło się aż sześcioro uczniów II LO w Mielcu. Są to: Alicja Pazdro (1C) - z chemii, Arkadiusz Kopacz (3B), Arkadiusz Paterak (3B), Paweł Żuczek (2B) - z fizyki, Kacper Borys (3B), Patryk Rzegocki (3B) - z ma­te­ma­ty­ki, Hubert Chlost (2BG) - z geografii. Serdecznie gra­tu­lu­je­my!

obrazek
7 kwietnia 2021r. | Administrator

Miło nam poinformować o sukcesie naszych uczniów w konkursie matematycznym „First Step to Fields Medal” o Pu­char Rektora Politechniki Łódzkiej. Dominik Kapinos (2Bg), Tomasz Martyński, (2Bg), Daniel Pazdro (2Bg), Jan Wa­na­to­wicz (2B), Wojciech Wójcik (2Bg) i Paweł Żuczek (2B) uzyskali tytuł laureata konkursu. Gratulacje dla na­szych młodych uzdolnionych matematyków i życzenia dal­szych sukcesów!

obrazek
31 marca 2021r. | Administrator

31 marca 2021 r. w naszej szkole odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. W tym roku głosowaliśmy on­li­ne na troje kandydatów. Głosowanie zakończyło się o go­dzi­nie 15.00. Wzięło w nim udział 363 uczniów. Naj­wię­cej głosów, aż 211, otrzymała Anna Bujak z klasy 2Cg i tym samym została przewodniczącą SU na rok szkolny 2021/2022. Martyna Gaj z kl. 2B uzyskała 95 głosów, zaś na Filipa Kalisza z kl. 1C oddało głos 57 uczniów. Szcze­gól­ne podziękowania kierujemy do pana Alfreda Ortyla, któ­ry czuwał nad sprawnym przebiegiem głosowania. Gra­tu­lu­je­my wszystkim kandydatom, życzymy owocnej pracy i wie­lu pomysłów! Wszystkim uczestniczącym w głosowaniu dzię­ku­je­my za zaangażowanie.

obrazek
31 marca 2021r. | Administrator

Znamy już wyniki zmagań z ortografią w ramach VIII Dyk­tanda Niepodległościowego „Po polsku o historii”, do któ­re­go przystąpiło czternaścioro uczniów II LO za­kwa­li­fi­ko­wa­nych do etapu wojewódzkiego. IV miejsce ex aequo uzy­ska­li Wiktoria Klich z kl. 1B oraz Tomasz Martyński z kl. 2Bg, zaś V miejsce ex aequo z uczennicą I LO w Sanoku otrzymała Jagoda Turek z kl. 1B. Serdecznie gratulujemy!

obrazek
31 marca 2021r. | Administrator

Uczniowie naszej szkoły biorą udział w cyklu wy­kła­dów popularyzujących matematykę prowadzonych online przez pracowników naukowych i studentów Instytutu Ma­te­ma­ty­ki Uniwersytetu Rzeszowskiego. W marcu skorzystali z następujących tematów: „Wprowadzenie do liczb ze­spo­lo­nych” (3 marca), „Na zdrowy rozsądek, czyli jak działa Za­sa­da szufladkowa Dirichleta” (10 marca) oraz „Roz­wią­zy­wa­nie układów równań metodą wyznaczników” (24 mar­ca). Cykl spotkań z wykładowcami UR rozpoczęli jeszcze w lu­tym od wykładu „Równania i nierówności try­go­no­me­trycz­ne” (17 lutego), a kolejne spotkania czekają ich w kwiet­niu.

obrazek
31 marca 2021r. | Administrator

Licealiści „Kopernika”, którzy przygotowują się do kon­kur­sów matematycznych, uczestniczyli ostatnio w kilku wy­kła­dach olimpijskich zorganizowanych online przez Uni­wer­sy­tet Jagielloński. Z okazji Dnia Wydziału Matematyki i In­for­ma­ty­ki (24 marca) wysłuchali dwóch wykładów: „Bardzo długie ciągi i bardzo duże liczby” oraz „Widzieć więcej, czyli o roli oczu w myśleniu matematycznym”. Ciekawym do­świad­cze­niem było również spotkanie z absolwentami ma­te­ma­ty­ki, podczas którego dowiedzieli się jak szerokie per­spek­ty­wy daje studiowanie tego kierunku. Było to dla na­szych uczniów kolejne już spotkanie z wykładowcami UJ, ponieważ 24 lutego wzięli udział w warsztatach olim­pij­skich. Zapoznali się wówczas z „Zastosowaniem rachunku wektorów w zadaniach z planimetrii” oraz poszukiwali od­po­wie­dzi na pytanie: „Który trójkąt jest najbardziej do­wol­ny?”

obrazek
29 marca 2021r. | Administrator

Już w najbliższą środę (31 marca) odbędą się wybory na przewodniczącego szkoły! Niestety ze względu na obe­cną sytuację epidemiologiczną nie będziemy mogli się zo­ba­czyć przy głosowaniu. Odbędzie się ono online za po­śred­nic­twem Microsoft Forms. Głos będzie można oddać 31 marca 2021 r. w godzinach od 9.00 do 15.00, logując się szkolnym kontem office (tym, którym logujemy się do Team­sów).

Oto nasi kandydaci:

Ania Bujak to uczennica klasy 2Cg o profilu bio­lo­gicz­no-chemiczno-matematycznym. Jest aktywnym członkiem sa­mo­rzą­du od 1,5 roku i przewodniczącą swojej klasy. Chcia­ła­by wprowadzić wiele interesujących atrakcji, aby w szko­le nie było nudno i monotonnie. Więcej o Ani i o tym, co ma do powiedzenia na wydarzeniu na facebooku:
https://fb.me/e/ULZs77ZL

Martyna Gaj jest uczennicą klasy 2B o profilu ma­te­ma­tycz­no-fizycznym z rozszerzonym językiem angielskim. W samorządzie działa aktywnie już od pierwszej klasy i za­wsze chętnie bierze udział we wszystkich wydarzeniach szkol­nych. Jest kreatywna, ma wiele zainteresowań, mnó­stwo ciekawych pomysłów, które pomogą uatrakcyjnić życie szkolne podczas pandemii. Więcej możecie znaleźć na pro­wa­dzo­nym przez nią wydarzeniu:
https://fb.me/e/21X5wtpCN

Filip Kalisz jest uczniem klasy 1C o profilu bio­lo­gicz­no-chemiczno-matematycznym. Trzykrotnie pełnił funkcję go­spo­da­rza klasy w szkole podstawowej. Kształci się w Pań­stwo­wej Szkole Muzycznej II stopnia, jest także człon­kiem szkolnego chóru. Filip to ambitny i chętnie po­dej­mu­ją­cy nowe wyzwania uczeń. Więcej informacji na wydarzeniu:
https://www.facebook.com/events/3968642943157512/

Każda uprawniona osoba otrzymała link do gło­so­wa­nia (aktywuje się on dopiero w środę) za pomocą e-dzien­ni­ka.

obrazek
te: 0.024s dbnc: 5 dbnq: 7