39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl
sobota, 10 grudnia 2022r.
imieniny obchodzą m.in.: Andrzej i Switun
9 grudnia 2022r. | Administrator

Z satysfakcją informujemy, że Amelia Małodzińska, uczen­ni­ca klasy 3E, zakwalifikowała się do etapu okrę­go­we­go Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie. Gra­tu­lu­je­my i życzymy dalszych sukcesów oraz wysokiego miej­sca w finale!

obrazek
9 grudnia 2022r. | Administrator

Z radością informujemy, że do II etapu Wydziałowego Tur­nie­ju Fizycznego, organizowanego przez Wydział Fizyki, Astro­no­mii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Ja­giel­loń­skie­go, zakwalifikowali się: David Gąsiorek (4A), Jan Wa­na­to­wicz (4B) i Paweł Żuczek (4B). Gratulujemy!

obrazek
9 grudnia 2022r. | Administrator

6 grudnia Samorząd Uczniowski zaprosił do naszej szko­ły św. Mikołaja. Towarzyszyły mu urocze śnieżynki oraz elfy. Mikołaj razem ze swoimi pomocnikami odwiedził wszyst­kie klasy, częstując uczniów, nauczycieli i pra­cow­ni­ków szkoły cukierkami i składając życzenia. Wszyst­ko wska­zu­je na to, że byliśmy grzeczni w minionym ro­ku.

obrazek
9 grudnia 2022r. | Administrator

1 grudnia w Zespole Szkół Technicznych w Mielcu od­by­ły się zawody w piłce ręcznej dziewcząt. Re­pre­zen­tac­ja na­szej szkoły zajęła drugie miejsce. W skła­dzie drużyny zna­laz­ły się następujące zawodniczki: Martyna Dul, Emilia Grzyb, Wiktoria Kopacz, Weronika Kopacz, Zofia Litwin, Ag­niesz­ka Midura, Amelia Pytka, Oliwia Wieluch, Łucja Wil­czyń­ska. Gratulujemy!

obrazek
9 grudnia 2022r. | Administrator

7 grudnia wolontariusze Szkolnego Koła Wolontariatu „Ko­per­nik pomaga” odwiedzili oddział dziecięcy Szpitala Spe­cja­lis­tycz­ne­go im. Edmunda Biernackiego w Mielcu. Ma­li pacjenci otrzymali od Mikołajów i Śnieżynek piękne no­we misie, które zebrała społeczność II LO w ramach ak­cji „Podaruj misia”. Uśmiechy, radość i pełne wzruszenia uś­cis­ki są dla wolontariuszy motywacją do dalszych dzia­łań. Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w akcję.

obrazek
6 grudnia 2022r. | Administrator

1 grudnia w naszej szkole zostało zaprezentowane przed­sta­wie­nie pt. „Dziady, dziadki i dziadusie” inspirowane II cz. „Dzia­dów” Adama Mickiewicza. Za scenariusz i re­ży­se­rię spektaklu odpowiedzialna była Natalia Występek z kla­sy 2F. W przedstawieniu zagrali uczniowie należący do Szkol­ne­go Koła Teatralnego, które działa od września bie­żą­ce­go roku pod opieką pana Bartosza Skwiruta, na­to­miast sce­no­gra­fię i rekwizyty przygotowała sekcja techn­icz­na ko­ła. W części muzycznej przedstawienia mogliśmy usły­szeć chór szkolny pod kierownictwem pani Agnieszki Straż. Pu­blicz­ność dobrze bawiła się, oglądając przedstawienie, a SKT roz­po­czy­na już pracę nad przygotowaniem ko­lej­ne­go wy­stę­pu.

obrazek
6 grudnia 2022r. | Administrator

1 grudnia 46-osobowa grupa uczniów naszej szkoły uczest­ni­czy­ła w wykładach z matematyki na Wydziale Ma­te­ma­ty­ki i Fizyki Stosowanej Politechniki Rzeszowskiej. Słu­cha­cze mogli zastanowić się nad znanym „problemem ple­ca­ko­wym”, problemem pokrycia zbioru oraz przemyśleć py­ta­nie z pogranicza matematyki i filozofii dotyczące tego, czy istnieje nieskończoność. Wykłady cieszyły się dużym za­in­te­re­so­wa­niem ze strony uczniów.

obrazek
6 grudnia 2022r. | Administrator

20 listopada zakończyła się akcja sklepu Lidl pod naz­wą „Talenciaki”. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu ucz­niów naszej szkoły zdobyliśmy ponad 1700 kuponów. Ta­len­cia­ki zostały wymienione na wybrane przez grono pe­da­go­gicz­ne nagrody. Są to: tablice magnetyczne z ukła­dem krwio­noś­nym, pokarmowym, rozrodczym, prze­strzen­ny mo­del tu­ło­wia człowieka oraz zestaw rozwijających plan­szó­wek. Samorząd szkolny serdecznie dziękuje za tak du­że za­in­te­re­so­wa­nie akcją i liczy na wsparcie w kolejnych tego ty­pu kampaniach!

obrazek
4 grudnia 2022r. | Administrator

Z wielką radością informujemy, że Komitet Główny Olim­pia­dy Języka Francuskiego zakwalifikował do etapu okrę­go­we­go czworo uczniów z naszej szkoły: Agatę Ko­ma­niec­ką (3B), Karolinę Małek (1F), Ingrid Magdę (3E) i Filipa Ga­lac­kie­go (4E). Gratulujemy i życzymy powodzenia w eli­mi­nac­jach rejonowych, które odbędą się 13 stycznia 2023. Bon courage!

obrazek
4 grudnia 2022r. | Administrator

30 listopada grupa naszych uczniów przebywała w pra­cow­ni optyki Politechniki Rzeszowskiej, gdzie pod opie­ką pra­cow­ni­ków PRz wykonywała ćwiczenia la­bo­ra­to­ryj­ne z fi­zy­ki. Mamy nadzieję, że te zajęcia staną się początkiem szer­szej współpracy między II LO w Mielcu i Politechniką Rze­szow­ską.

obrazek
4 grudnia 2022r. | Administrator

30 listopada w ramach Narodowego Programu Roz­wo­ju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 młodzież na­szej szko­ły mogła uczestniczyć w spotkaniu autorskim z pa­nią Mał­go­rza­tą Drozdowską, autorką książki pt. „Po­mię­dzy kłam­stwa­mi”. Jest to powieść historyczna, której ak­cja roz­gry­wa się w okupowanej Polsce podczas II wojny świa­to­wej. Książ­ka jest pełna zwrotów akcji, intryg, do­dat­ko­wą atrak­cją jest wątek szpiegowski.

obrazek
Czytaj więcej... »
30 listopada 2022r. | Administrator

28 listopada w naszej szkole świętowaliśmy Dzień Klap­ka, zmieniając swoje codzienne obuwie na klapki lub pan­tof­le. Do zabawy włączyła się niemalże cała spo­łecz­ność Kopernika. Dla uczniów, którzy wzięli udział w ob­cho­dach Dnia Klapka, był to dzień bez pytania. Dzię­ku­je­my Sa­mo­rzą­do­wi Uczniowskiemu za pomysł świę­to­wa­nia ta­kie­go dnia i mamy nadzieję, że zagości on już na stałe w naszym ka­len­da­rzu szkolnym.

obrazek
30 listopada 2022r. | Administrator

22 listopada uczniowie naszej szkoły obejrzeli przed­sta­wie­nie pt. „The History of England part 1”. Spek­takl zo­stał wystawiony w języku angielskim przez mię­dzy­na­ro­do­wą gru­pę teatralną The Bear Educational Theatre, któ­ra pomaga młodym widzom uczyć się języka an­giel­skie­go, wy­ko­rzys­tu­jąc metodę dramy. Patrick i Eric to pro­fe­sjo­nal­ni ak­to­rzy, którzy w przystępny, a zarazem zabawny sposób przy­bli­ży­li nam burzliwe początki państwa nazywanego obec­nie Wielką Brytanią. Była to nie tylko lekcja historii, ale też ćwi­cze­nia na rozumienie ze słuchu w języku angielskim.

obrazek
Czytaj więcej... »
30 listopada 2022r. | Administrator

Do etapu okręgowego VII edycji Olimpiady Sta­tys­tycz­nej zakwalifikowało się dwoje uczniów naszej szko­ły: Wik­tor­ia Klich (kl. 3B) i Jan Wanatowicz (kl. 4B). Gra­tu­lu­je­my, tym bardziej, że oboje zajęli czołowe miejsca w kla­sy­fi­ka­cji ogól­no­pol­skiej. Życzymy powodzenia w ko­lej­nych etapach.

obrazek
30 listopada 2022r. | Administrator

Aż sześcioro uczniów naszego liceum awansowało do II etapu Olimpiady Wiedzy o Mediach. Wszyscy uczą się w kla­sie 2e, a są to: Zofia Grzelak, Alicja Koza, Kamila Kilian, Alek­san­dra Lewandowska, Marcin Paduch, Ernest Tabor. Ser­decz­nie gratulujemy i życzymy powodzenia w etapie okrę­go­wym.

obrazek
te: 0.034s dbnc: 5 dbnq: 7