39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

Zgodnie z decyzją władz państwowych
od 19.10 II LO przechodzi na tryb zdalny.

piątek, 27 listopada 2020r.
imieniny obchodzą m.in.: Achacjusz i Achacy
25 listopada 2020r. | Administrator

24 listopada klasa 2Eg uczestniczyła w wykładzie on­li­ne dr. Miłosza Puczydłowskiego pt. „Unde malum? - skąd zło i co z nim czynić?”. Zajęcia odbyły się w ramach pro­jek­tu „Zaproś wykładowcę” realizowanego przez Uniwersytet Pe­da­go­gi­czny w Krakowie. W swoim wystąpieniu pro­wa­dzą­cy przedstawił różne koncepcje genezy zła, a następnie za­pro­sił licealistów do wymiany myśli i poglądów. Wykład był inspirujący i bardzo ciekawy, czego dowodem była żywa i interesująca dyskusja pomiędzy uczestnikami spotkania.

25 listopada 2020r. | Administrator

20 oraz 24 listopada uczniowie klas 1C i 2B mieli oka­zję uczestniczyć w projekcie Regionalnej Akademii In­spi­ra­cji realizowanym przez Wyższą Szkołę Informatyki i Za­rzą­dza­nia w Rzeszowie, współfinansowanym ze Środków Unii Eu­ro­pej­skiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo­łecz­ne­go, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Czytaj więcej... »
10 listopada 2020r. | Administrator

10 listopada świętowaliśmy 102. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Ze względu na sytuację epi­de­micz­ną w kraju, tegoroczne obchody przebiegały w nie­ty­po­wy sposób. Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w akcji „Szko­ła do hymnu 2020”. O symbolicznej godz. 11:11 od­śpie­wa­liś­my on-line hymn narodowy, a następnie obej­rze­liś­my okolicznościową audycję przygotowaną przez li­ce­ali­stów. 11 listopada to ważna dla Polaków rocznica, święto ca­łe­go narodu polskiego, wyraz pamięci o tych, którzy z wiel­kim poświęceniem wywalczyli nam wymarzoną i upra­gnio­ną niepodległość. Za organizację, innych niż zwykle, ob­cho­dów Święta Niepodległości w naszej szkole od­po­wie­dzial­ne były panie Małgorzata Brach oraz Małgorzata Ciej­ka.

1 listopada 2020r. | Administrator

Z dumą i radością informujemy, że Radosław Rusin, uczeń klasy 2Bg, został wybrany parlamentarzystą II po­sie­dze­nia Parlamentu Młodych Rzeczypospolitej Polskiej. Po­sie­dze­nie odbędzie w dniach 20-21 listopada 2020 roku. Par­la­ment Młodych Rzeczypospolitej Polskiej to inicjatywa organizacji obrad dzieci i młodzieży z całego kraju, ze­bra­nych w celu debaty nad kluczowymi zagadnieniami współ­czes­ne­go świata. Trzymamy kciuki i życzymy sukcesów oraz powodzenia w pracy dla Rzeczypospolitej.

1 listopada 2020r. | Administrator

30 października przedstawiciele Samorządu Uczniow­skiego udali się na groby zmarłych nauczycieli i pra­cow­ni­ków naszej szkoły, aby uczcić ich pamięć. Zapalone znicze to wyraz naszego szacunku wobec zmarłych i ich dorobku. Wszyscy oni pozostaną na zawsze w naszej pamięci.

30 października 2020r. | Administrator

30 października odbyła się uroczystość wręczenia na­gród uczestnikom X edycji Powiatowego Konkursu „Barwy Mojej Ojczyzny”, którego organizatorem jest Polskie To­wa­rzystwo Gimnastyczne „Sokół 1893” przy współudziale Miej­skiej Biblioteki Publicznej i współfinansowaniu Powiatu Mieleckiego. II LO reprezentowały 4 uczennice (2 w ka­te­go­rii śpiew - Julia Kicińska, Hanna Kozioł i 2 w kategorii re­cytacja - Amelia Dudek, Julia O’Hara). Miło nam po­in­for­mo­wać, że jury konkursowe przyznało I miejsce Amelii Dudek, która recytowała utwór pt. „Zaczarowana dorożka” Kon­stan­te­go Ildefonsa Gałczyńskiego. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

29 października 2020r. | Administrator

W październiku uczniowie II LO wzięli udział w etapie szkolnym VIII Ogólnopolskiego Dyktanda Nie­pod­le­gło­ścio­we­go „Po polsku o historii”. Miło nam poinformować, iż na­szą szkołę w etapie wojewódzkim będzie reprezentować aż czternaścioro uczniów, tj. Natalia Chmielowiec, Wiktoria De­reń, Julia Dybska, Aleksandra Gil, Wiktoria Klich, Ra­do­sław Kołc, Tomasz Martyński, Julia Miłoś, Magdalena Na­róg, Daniel Pazdro, Jagoda Turek, Jan Wanatowicz, Zofia Za­sowska oraz Piotr Żmuda. Organizatorami konkursu są Fun­dacja „Zawsze Warto” i Stowarzyszenie Polonistów przy Wydziale Polonistyki UJ. W roku szkolnym 2020/2021 konkurs przeprowadzany jest równocześnie w sześciu wo­je­wódz­twach: małopolskim, dolnośląskim, lubelskim, pod­kar­pac­kim, śląskim i świętokrzyskim. Gratulujemy i trzy­ma­my kciuki za dalsze zmagania!

te: 0.024s dbnc: 5 dbnq: 7